ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี
เลขที่ 7 หมู่ 1, ถนนแปลงประดิษฐ์, ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา, 90160

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรแห่งการสร้างสุขภาพที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อมุ่งสู่อำเภอสุขภาพดี”

พันธกิจ (Mission)
๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
๔) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เชื่อมโยงบริการ ภายใต้การจัดการทรัพยากรที่ดี
๓. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพ

ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอ
๑. นายจรัญ มัญญานนท์
๒. นายประเสริฐ พาศิริ
๓. นายทวี เพชรรัตน์
๔. นายบุญทรง เขียวลี พ.ศ.๒๕๑๘ - พ.ศ.๒๕๑๙
๕. นายเทียนชัย เรืองอุไร พ.ศ.๒๕๑๙ - พ.ศ. ๒๕๒๐
๖. นายบุญสิน คงทอง พ.ศ.๒๕๒๐- พ.ศ.๒๕๒๐
๗. นายกฤตฎา พรหมสุวรรณ พ.ศ.๒๕๒๐- พ.ศ.๒๕๓๕
๘. นายเทียนชัย เรืองอุไร พ.ศ.๒๕๓๕- พ.ศ.๒๕๓๘
๙. นายสรศักดิ์ วิวัฒน์สวัสดินนท์ พ.ศ.๒๕๓๙ - พ.ศ.๒๕๔๐
๑๐. นายสนั่น สมนวล พ.ศ.๒๕๔๐ - พ.ศ.๒๕๔๗
๑๑. นายณรงค์ ด้วงปาน พ.ศ.๒๕๔๗- พ.ศ.๒๕๕๐
๑๒.นายฐากร นาคแก้ว พ.ศ.๒๕๕๐- พ.ศ ๒๕๕๑
๑๓.นายนอม วรรณบริบูรณ์ พ.ศ.๒๕๕๑-พ.ศ.๒๕๕๕
๑๔.นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี พ.ศ.๒๕๕๕-พ.ศ.๒๕๕๗
๑๕.นายอดุล สุวรรณกาญจน์ พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน