รพ สต. นาหมอศรี

นางทิวาห์ มูลตรี
รก.ผอ.รพ.สต. นาหมอศรี


ตั้งอยู่ที่ รพ.สต. นาหมอศรี หมู่ที่ 1 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 08 0136 1531