รพ สต. ลำลอง


นายนพดล แดงแก้ว 
ผอ.รพ.สต. ลำลอง


ตั้งอยู่ที่ รพ.สต. ลำลอง หมู่ที่ 12 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 08 6296 1655