สสอ. นาทวี

ยินดีต้อนรับ- บทบาท สสอ.ตามกฎกระทรวงสาะารณสุขฯ คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด...

- แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรสาธรณสุขในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม แผ่นที่ 1 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด...

- แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรสาธรณสุขในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม แผ่นที่ 2 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด...

- แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด...

- รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด...

- ผลการจัดอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด...

- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.นาทวี คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด...

- คลิ๊กที่นี่เพื่อไปยังเวป ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

- บันทึกเผยแพร่สื่อเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด...

- บันทึกขออนุญาตเผยแพร่สื่อการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด...

- คำสั่งเวรยาม 29-มี.ค.-2018 19-26-54 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด...

- คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ปี 2561 (3) คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด...

- หนังสือคำสั่งแบ่งงาน สสอ-61 08-ม.ค.-2018 22-42-04 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด...

- Flow Chart กระบวนงานนิติการ สสอ.นาทวี คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด...


- รายงานการประชุมเดือน ธันวาคม 2560 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด...

- วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน ปราบปรามและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น สสอ.นาทวี อ่านต่อ...
- ข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2561

- ข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2561