รพ สต. บ้านใหม่นางสุวดี จันกระจ่าง 
ผอ.รพ.สต. บ้านใหม่ตั้งอยู่ที่ รพ.สต. บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 0 7459 4613