รพ. สต. นาปรัง

 
นางอุไรวรรณ สุนทะโก
ผอ.รพ.สต. นาปรัง


ตั้งอยู่ที่ รพ.สต. นาปรัง หมู่ที่ 1 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 08 5671 9437